Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

• Τίτλος του μαθήματος

Αναλογιστική Στατιστική

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6266

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί να αντιμετωπίσει το βασικό πρόβλημα της κατασκευής ενός απλού πίνακα θνησιμότητας.

 

• Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Βασικές γνώσεις Μαθηματικών, Πιθανοτήτων και Στατιστικής.

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Μετρήσεις θνησιμότητας, Μορφή της ειδικής κατά ηλικίας θνησιμότητας,  Συγκρίσεις θνησιμότητας και μέθοδοι τυποποίησης, Πίνακες επιβίωσης και  πολλαπλών κινδύνων. Επιλογή πινάκων επιβίωσης (Έλεγχος Χ2, Μεμονωμένων τυποποιημένων αποκλίσεων,  Μεμονωμένων απολύτων τυποποιημένων αποκλίσεων, αθροιστικών αποκλίσεων, προσήμων, αλλαγής προσήμων , ομάδων προσήμων). Εκτεθειμένος στον κίνδυνο πληθυσμός (Αναλυτική-ακριβής μέθοδος, μέθοδος της απογραφής,  μέθοδος βασισμένη στο lx). Τεχνικές εξομάλυνσης εμπειρικών δεδομένων (Γραφική Μέθοδος, Παραμετρικά μοντέλα,  Αθροιστικοί τύποι εξομάλυνσης – Εξομάλυνση με αναφορά σε τυπικό πίνακα επιβίωσης. Τεχνικές εξάπλωσης πίνακα επιβίωσης.

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

o   Wunsch G. , Mouchart M.  and Duchêne J. (eds) (2002)“.The life table. Modelling Survival and Death” Kluwer Academic Publishers

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Παράλληλα με τις κλασικές παραδόσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται εκπαιδευτικά παιχνίδια προσομοίωσης της ασφαλιστικής αγοράς.

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Ορισμένες φορές δίνονται γραπτές εργασίες σε προαιρετική βάση συνήθως στους φοιτητές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν στην κατεύθυνση των αναλογιστικών μαθηματικών. Η επιτυχής συμπλήρωση των εργασιών μπορεί να βελτιώσει τον τελικό βαθμό.

 

• Πρακτική άσκηση

Υπάρχει δυνατότητα κατόπιν συνεννόησης με ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες μελετών, την Τράπεζα της Ελλάδας ή άλλους σχετικούς φορείς και οργανισμούς.