Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

• Τίτλος του μαθήματος

Αναλογιστικά Μαθηματικά Ασφαλειών Ζωής

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6124

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί να αντιμετωπίσει τα βασικά προβλήματα τιμολόγησης και αποθεματοποίησης των ασφαλίσεων ζωής.

 

• Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Βασικές γνώσεις Μαθηματικών, Πιθανοτήτων και Στατιστικής.

               

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Συνάρτηση επιβίωσης, Απλός πίνακας θνησιμότητας και οι σχετικές συναρτήσεις, Ένταση θνησιμότητας, Κλασικοί νόμοι θνησιμότητας, Αναλογιστικοί πίνακες και συναρτήσεις μετατροπής, Στοχαστική προσέγγιση στις Ασφαλίσεις Ζωής. Ενδεχόμενα επιβίωσης, Ράντες Ζωής με μία ή περισσότερες πληρωμές ετησίως, Σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ραντών, Ενδεχόμενα θανάτου, Ασφάλειες Ζωής διαφόρων ειδών, Σχέσεις ραντών και ασφαλειών, Διακυμάνσεις επιτοκίου  και θνησιμότητας. Καθαρά και εμπορικά ασφάλιστρα, Έννοια και διαδικασία υπολογισμού αποθεμάτων, Σχέσεις μεταξύ διαδοχικών τιμών αποθεμάτων. Πίνακες και Αναλογιστικές συναρτήσεις επί δύο ή περισσοτέρων ατόμων, Μη βέβαιες αναλογιστικές συναρτήσεις , Μεταβιβαζόμενες ράντες.

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

o   Neil A. (1986), «Life Contingencies» Heinemann Professional Publishing

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Παράλληλα με τις κλασικές παραδόσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται εκπαιδευτικά παιχνίδια προσομοίωσης της ασφαλιστικής αγοράς.

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Ορισμένες φορές δίνονται γραπτές εργασίες σε προαιρετική βάση συνήθως στους φοιτητές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν στην κατεύθυνση των αναλογιστικών μαθηματικών. Η επιτυχής συμπλήρωση των εργασιών μπορεί να βελτιώσει τον τελικό βαθμό.

 

• Πρακτική άσκηση

Υπάρχει δυνατότητα κατόπιν συνεννόησης με ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες μελετών, την Τράπεζα της Ελλάδας ή άλλους σχετικούς φορείς και οργανισμούς.