Γενικά για το e-Class

Η Ηλεκτρονική Τάξη (e-Class) είναι μια πλατφόρμα που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και εύχρηστο περιβάλλον επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών. Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να οργανώνει εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά μαθήματα, τα οποία δρουν επικουρικά στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα και την επαφή του με τους φοιτητές.

To Open eClass είναι το νέο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ελληνικού ακαδημαϊκού δικτύου GUNET που υποστηρίζεται στο Ο.Π.Α. από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων. Η αρχική εγκατάσταση και προσαρμογή του νέου εξυπηρετητή eClass έγινε στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια του ίδιου έργου είχε εγκατασταθεί και προσαρμοστεί στις ανάγκες του Ο.Π.Α. ο παλιός εξυπηρετητής eClass. 

Φιλοσοφία Πλατφόρμας

 

Βασικός προσανατολισμός της πλατφόρμας είναι η ενίσχυση και η

υποστήριξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ΅έσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον

τεχνολογικής αιχμής. Στόχος είναι η ενίσχυση της παραδοσιακής διδασκαλίας στους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα στον εκπαιδευτή και στον εκπαιδευόμενο προσφέρεται ένα δυναμικό περιβάλλον οργάνωσης της γνώσης, στο διαχειριστή ένα ανοικτό ασφαλές κι αξιόπιστο σύστημα και τέλος στο Πανεπιστήμιο

αποτελεσματικότητα, αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας, οικονομία κλίμακας και

εποικοδομητική χρήση της υπάρχουσας δικτυακής υποδομής.

 

Στόχοι και Οφέλη

 

Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας αποτελεί η ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης και

κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου

της συμβατικής διδασκαλίας. Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι που ικανοποιούνται από το

σχεδιασμό της πλατφόρμας και τα οφέλη που αποκομίζονται από τη χρήση της είναι τα εξής:

 

·         Δημιουργία ενός εύχρηστου μέσου αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου.

·         Ενσωμάτωση  των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών

(ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική δραστηριότητα για την παροχή ανταγωνιστικών

υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον τεχνολογικής αιχμής.

·         Αξιοποίηση του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και της συσσωρευμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας.

·         Εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου και της άρτιας δικτυακής υποδομής των εκπαιδευτικών οργανισμών.

·         Ευκολία στη χρήση από εκπαιδευτές – εκπαιδευόμενους για την υποστήριξη ατόμων ΅ε διαφορετική τεχνολογική παιδεία και κουλτούρα αλλά ΅ε τις ίδιες υψηλές απαιτήσεις στην ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης .

·         Παροχή μιας αξιόπιστης χαμηλού κόστους υπηρεσίας τηλεματικής για την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

·         Προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες.

·         Ευκολία στη διαχείριση, την αναβάθμιση και την επέκταση.

·         Ελεύθερη διάθεση και κεντρική υποστήριξη από το Πανελλήνιο Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet .